پراتیک جوانان قیام‌آفرین در زاهدان -۴ خرداد ۱۴۰۲

زاهدان ـ ۴خرداد۱۴۰۲

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

نه سلطنت نه رهبری دمکراسی و برابری

سلطنت ولایت یک صد سال جنایت  ـ۱۴۰۲

نه تاج و نه عمامه آخوند کارش تمامه

لطفا به اشتراک بگذارید: