روزها ویادها هفته دوم خرداد ۱۴۰۲

شهادت ۱۱ کارگر عراقی  اشرف

قیام مردم دلیر مشهد

اعدام مادر شایسته و ۱۷ مجاهد دیگر درمشهد

اعدام مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در زندان گوهردشت 

۱۱ خرداد ۱۳۹۳ سالروز اعدام مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی در زندان گوهر دشت هم زمان با روز ولادت سروز شهیدان امام حسین .رژیم زهر خورده ی آخوندی سحرگاه روز یازدهم خرداد ۱۳۹۳ مجاهد قهرمان غلامرضا خسروی را د رزندان گوهر دشت کرج بدار آویخت 

لطفا به اشتراک بگذارید: