اینک ایران ـ رشت

میرزا کوچک خان جنگلی

کوچک جنگلی معروف به میرزا کوچک‌ خان، بنیانگذار و رهبر جنش جنگل، از مجاهدان صدر مشروطه بود که در آزادسازی تهران و سقوط محمدعلیشاه پادشاه مستبد قاجار شرکت داشت و دسته‌ای از مجاهدان گیلان را فرماندهی می‌کرد.

میرزا در همان عملیات بزرگ فتح تهران، متوجه کاستی‌های انقلاب و میدان یافتن میوه‌چینان انقلاب شده و از نیمه راه، قصد بازگشت به گیلان را داشت، تنها ضرورت انقلاب باعث شد وی تا آزادسازی تهران بماند، پس از آن با دیدن وضعیت سیاسی آشفته و اسفناک تهران و پس از مدتی هم‌فکری با چهره‌های پاکدست مرکز، به این نتیجه رسید که باید کمر به کاری سترگ برای نجات انقلاب از آفت میوه‌چینان و منحرفین و فرصت‌طلبان بست. از همین‌رو برای ایجاد یک کانون انقلابی اصیل و پایدار به گیلان بازگشت.

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: