آفساید فضاحت پرونده اسدی ـ پیک شادی

آفساید فضاحت پرونده اسدی ـ پیک شادی ۱۹خرداد۱۴۰۲

 

۵خرداد حوالی ظهر اعلام کردند که تروریست اسدالله اسدی را آزاد میکنند وکلی خوشحالی میکردند که پیروزی بدست آوردیم باید دید که این بزرگترین پیروزی است یا بزرگترین شکست وفضاحت رژیم آخوندی 

لطفا به اشتراک بگذارید: