روزها و یادها ـ هفته اول شهریور ۱۴۰۲

تقسیم ایران توسط روس و انگلیس و ترور اتابک

زلزله در بویین زهرا

دهم شهریور ۱۲۸۶ تقسیم ایران و ترور اتابک

در سالهای اوجگیری جنبش مشروطیت در ایران، دو قدرت روس و انگلیس که بر سر حاکمیت در ایران رقابت می‌کردند، بناگاه با یکدیگر به توافق رسیدند ....

لطفا به اشتراک بگذارید: