روزها و یادها ـ هفته چهارم شهریور ـ شهادت میلیشیای مجاهد خلق فاطمه مصباح

شهادت میلیشیای مجاهد خلق فاطمه مصباح

شهادت آیت‌الله مجاهد حبیب‌الله آشوری

شهادت مبلیشیای مجاهد خلق گیتی السادات جوزی

مخالفت گسترده مردم مشهد علیه قرارداد وثوق الدوله

آغاز جنگ خانمانسوز ایران و عراق

۲۶ شهریور ۱۳۶۰ شهادت میلیشیای مجاهد خلق فاطمه مصباح

مجاهد قهرمان فاطمه مصباح یکی از فرزندان خانواده کبیر مصباح بود که در بخش دانش آموزی سازمان مجاهدین فعالیت می‌کرد.

لطفا به اشتراک بگذارید: