فعالیت کانون های شورشی در سالگرد قیام ‌ـ قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم ـ ۱۴۰۲

می جنگیم و می‌میریم ایران را پس می‌گیریم ـ ۱۴۰۲

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ـ ۱۴۰۲

قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان ایران-آزادی ـ ۱۴۰۲

کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم

به خیابان‌ها برمی‌گیردیم برای سرنگونی رژیم فاسد و ظالم جمهوری اعدامی

خامنه‌ای ضحاک، میکشیمت زیر خاک

لطفا به اشتراک بگذارید: