فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن: نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری

مسعود رجوی: باید صدبار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم.
مریم رجوی: این قیامها بیش از هر زمان درس آزادی را درس جوانان و نوجوانان ایران کرده است.
مریم رجوی: نه به حجاب اجباری نه حکومت اجباری نه به دین اجباری.
مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی.
سلاح به دست می‌گیریم - ایران رو پس می‌گیریم.
مازن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم.
خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست.

لطفا به اشتراک بگذارید: