فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن ـ تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

برخی از شعارها  عبارتند از:

مریم رجوی: برای استمرار قیامها و برای آزادی ایران از اشغال آخوندها به‌پا خیزید ـ ۱۴۰۲

مریم رجوی: ارزش‌ها و رسم مجاهدین برای سرنگونی رژیم راهنمای نسل قیام در کف خیابان هاست ـ ۱۴۰۲

مریم رجوی: هرکس برای ایران آزادی می‌خواهد باید برای سرنگونی رژیم آخوندی به‌پاخیزد ـ ۱۴۰۲

مسعود رجوی: مجاهدین در تاریخ معاصر این میهن تضمین سرنگونی رژیم ضدبشری هستند ـ ۱۴۰۲

مریم رجوی: آزادی و پیروزی در دستان شماست ـ ۱۴۰۲

تنها ره رهایی سلاح و سرنگونی

ما زن و مرد جنگیم می‌جنگیم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

ما در پی نظم تازه‌ای هستیم بر اساس آزادی؛ دموکراسی و برابری. مریم رجوی ایران آزاد فردا

حق شورش و قیام علیه ستمگر حق مردم ایران است مسعود رجوی ـ ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: