زاهدان - سنگر مقاومت در مقابل شاه و شیخ

زاهدان سنگر مقاومت در مقابل شاه و شیخ

ما زن و مرد جنگیم، می جنگیم، می میریم ایران را پس می گیریم ـ بلوچستان ۱۴۰۲

زاهدان سنگر مقاومت در مقابل شاه و شیخ

قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان ـ ۱۴۰۲

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر ـ ۳۱شهریور ۱۴۰۲ بلوچستان 

لطفا به اشتراک بگذارید: