روزها و یادها هفته اول مهر ـ طنین شعار مرگ بر خمینی در ۵مهر

تأسیس دانشکده فنی دانشگاه تهران در ۲مهر

درگذشت مادر مجاهد محترم کوشالی در ۲مهر

شهادت مجاهد شهید معصومه عضدانلو در ۷مهر

شهادت سه عضو خانواده شفایی در ۷مهر

شهادت میلیشیای مجاهد خلق ثریا ابوالفتحی در ۷مهر

۵مهر ۱۳۶۰ طنین شعار مرگ بر خمینی در خیابانهای تهران

در چنین روزی صدها میلیشیای پاکباز مجاهد با جسارتی وصف ناپذیر در خیابان‌های تهران رودرروی پاسداران مسلح خمینی خروشیدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: