فعالیت کانون‌های شورشی ـ سلام بر لاله‌زار شهیدان دانشجو و دانش‌آموز ۵مهر ۱۳۶۰

سلام بر لاله‌زار شهیدان دانشجو و دانش‌آموز ۵ مهر ۱۳۶۰
آنان که بت خمینی را درهم شکستند و شعار مرگ بر خمینی را به میان توده‌های مردم بردند.
«بت خمینی باید تمام‌عیار شکسته می‌شد و همه می‌دانند که شکستن بتی که خود عنوان بت‌شکن داشته به‌مراتب از شکستن بت شاه مشکل‌تر است».
مسعود رجوی - جمعبندی نخستین سال مقاومت تابستان ۱۳۶۱

لطفا به اشتراک بگذارید: