فرهنگنامه آزادی ـ شماره ۱۲ ـ فروغ فرخزاد، محمد فرخی یزدی و علی اکبر دهخدا

فروغ فرخزاد:

خیز از جا در پی آزادی خویش خواهر من ز چه رو خاموشی

خیز از جا که باید زین پس خون مردان ستمگرنوشی

کن طلب حق خود ای خواهر من از کسانی که ضعیفت خواندند

از کسانی که به صد حیله و فن گوشه خانه تو را بنشاندند

لطفا به اشتراک بگذارید: