ترس و نگرانی امروز خامنه‌ای رئیسی از جوانان

گفتگو با فرخنده ذاکری

روز اول مهر رئیسی جلاد در سخنرانی که برای کارگزاران رژیم کرد گفت: 

همانطوریکه خامنه‌ای گفته بخشی از ناهنجاری‌ها برنامه‌ریزی شده هستند و ضروری است که دستگاه‌های مسئول هم در مقابله با ناهنجاری‌ها با برنامه وارد شوند.

روز دوم مهر هم پاسدار رمضان شریف معاون روابط عمومی سپاه پاسداران نگرانی خودش را اینطور بیان کرد که کسانی که در کشورهای اروپایی نشستند و جوانان را تشویق می‌کنند برای ایجاد ناامنی آنها به دنبال منافع خودشان هستند و به دنبال ضربه زدن به منافع نظام هستند.

لطفا به اشتراک بگذارید: