۵مهر روز تاریخی بت‌شکنی و فراگیر کردن شعار مرگ بر خمینی

۵مهر روز تاریخی بت‌شکنی و فراگیر کردن شعار مرگ بر خمینی

مسعود رجوی ـ جمعبندی نخستین سال مقاومت ـ تابستان ۱۳۶۱

سلام بر لاله‌زار شهیدان دانشجو و دانش‌آموز ۵ مهر ۱۳۶۰

آنان که بت خمینی را درهم شکستند و شعار مرگ بر خمینی را به میان توده‌های مردم بردند.بگذار آیندگان نگویند که مجاهدین فروگذار کردند.

بگذار به ازای بدطینتی و نمک به حرامی خمینی و خمینی صفتان ‌خلق قهرمان ایران فداکاری بی‌حدومرز عزیزترین فرزندانش را در روز روشن در خیابان‌ها به عینه نظاره کند.
‌باشد که با خون مجاهدین جراحات عمیقی که خمینی بر پیکر سراسر "امید و اعتماد" مردم وارد نموده تا حدودی جبران شود.

زبان من از توصیف صحنه های سراسر شور وایمان و سراسر پاکباختگی و فدا در آن ایام قاصر است.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: