سالگرد جمعه خونین زاهدان ـ مهر۱۴۰۲

قیام هموطنان بلوچ در زاهدان، خاش، راسک، سوران و تفتان در سالگرد جمعه خونین زاهدان و پیام خانم مریم رجوی ـ ۷مهر۱۴۰۲

تصویرنگاری کانونهای شورشی ـ سلام بر شهیدان و ستمدیدگان در سیستان و بلوچستان ـ ۷مهر۱۴۰۲

مسعود رجوی: با درود به تمامی شهیدان و مردم ستمدیده سیستان و بلوچستان و آفرین بر پیشتازان ـ ۷مهر۱۴۰۲

۸۱عملیات کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با یاد شهیدان جمعه خونین زاهدان - پادا بلوچ - پادا ایران ـ۷مهر۱۴۰۲

فعالیت کانونهای شورشی در سالگرد جمعه خونین زاهدان ـ ۷مهر۱۴۰۲

زاهدان ـ فریاد بلوچستان قهرمان: نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری ـ۷مهر۱۴۰۲

 

 

 

 

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: