نگاهی به اقدامات رژیم برای سرکوب قیام در بلوچستان

گفتگو با بابک رهنورد

سرکوب قیام بلوچستان برای خامنه‌ای از اهمیت بالای برخوردار بوده و هست. پس از شکست هیأتهای اعزامی شامل سران و سرکردگان سیاسی و نظامی به منطقه، خودش رأسا وارد صحنه شد و تلاش کرد گروهی از علما و بزرگان منطقه را پای منبرش بیاورد و مانع از استمرار قیام و شورش شود اما تیرش به سنگ خورد و مجبور شد مزدوران خود را از جای دیگر بیاورد تا مجلسش خالی نماند.

این بار نیز خامنه‌ای تجربه‌شده را دوباره تجربه کرد ولی جز ندامت و ناکامی درو نکرد. او می‌خواست با سرکوب بلوچستان فاتحه قیام را بخواند، اما خون سرخ مردم بلوچستان و عملیات کانون‌های شورشی وضعیت انفجاری جامعه را بارز کرد. در روزگار محو اپوزیسیونهای فیک، مبارزه خشونت‌پرهیز، بی‌هزینگی و... آن چه اصالت خود را نشان داد، قیام است و عملیات کانون‌های شورشی. آنچه برای خلق ماندگار است و راه باز می‌کند خیزش و خروش و آتش است.

لطفا به اشتراک بگذارید: