فراخوان سناتور بیل هگرتی برای لغو مجوز یک نفوذی رژیم ایران

سناتور بیل هگرتی عضو کمیتة خارجی سنای آمریکا اعلام کرد: مجوز آرین طباطبایی عنصر نفوذی رژیم ایران باید تعلیق شود. وی با اشاره به‌نامة ۳۱سناتور آمریکایی به‌وزیر دفاع این کشور، نوشت:

« ما  خواهان پاسخگویی کامل دربارة اقدامات انجام‌شده توسط یک مقام ارشد پنتاگون شدیم که روابط نزدیکی با حکومت ایران دارد».وی افزود: «طبق گزارش‌ها، آرین طباطبایی در یک ابتکار مرتبط با حکومت ایران برای تقویت وجهة  آن  و تقویت دیدگاههای امنیتی  رژیم  تهران شرکت داشته است.بی‌وجدانی است که وی به‌داشتن موضع حساس مرتبط با دفاع ملی ادامه بدهد و مجوز او باید تعلیق شود».

لطفا به اشتراک بگذارید: