تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن ،پرستاران گیلان ومعلولان کرمانشاه

بازنشستگان  در شهرهای تهران ،اصفهان ،شوش ، پرستاران گیلان ، معلولان کرمانشاه  و.... در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند.۲۸آبان ۱۴۰۲

شعار می‌دادند- دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته 

تجمع اعتراضی بازنشستگان اصفهان - ۲۸آبان ۱۴۰۲

اصفهان۱۱ 

تجمع اعتراضی بازنشستگان شوش - ۲۸آبان ۱۴۰۲

شوش۰۰ 

تجمع اعتراضی پرستاران گیلان در جلوی ساختمان‌ معاونت توسعه دانشگاه - ۲۸آبان ۱۴۰۲

پرستاران گیلان 

تجمع اعتراضی معلولان کرمانشاه درمقابل اداره بهزیستی کرمانشاه - ۲۸آبان ۱۴۰۲

بهزیستی کرمانشاه 

لطفا به اشتراک بگذارید: