پیام شماری از زندانیان هوادار مجاهدین خلق از زندان اوین پس از شهادت محمد قبادلو و فرهاد سلیمی

تعظیم و تکریم بر محمد قهرمان که در کمال آگاهی و صلابت حسرت کمترین ندامت را بر دل جلادان گذاشت.

محمد! پیام تهاجم تو در خشم و قیام مردم و کانون های شورشی حاضر به میدان، همواره طنین انداز خواهد بود. به روان پاک تو و فرهاد درود میفرستیم.

زندان اوین - بهمن ۱۴۰۲

لطفا به اشتراک بگذارید: