اخبار قیام و اعتراض

تظاهرات قهرمانانه کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و پیام مریم رجوی به کارگران 10:32
خبر فوری - مغازه داران شوش در حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه مغازه های خود را بستند 03:04
خبر فوری-نماینده کارگران نیشکر هفت تپه: دولت به جای اینکه به داد ما برسد یکان ویژه آورده روی ما اسلحه بکشد 01:57
01:42
بیانیه سندیکای سراسری حمل ونقل بلژیک در حمایت از اعتصاب کارگران و کامیونداران ایران 02:26
تجمع اعتراضی کارگران گروه فولاد اهواز در هشتمین روز خود 03:30
درود مریم رجوی به کارگران نیشکر هفته تپه با شعار رو به میهن پشت به دشمن 02:06
07:53
خبر فوری - کارگران نیشکر هفت تپه پشت به دشمن، رو به میهن 03:15
راهپیمایی کارگران هفت تپه نیشکر شوش در دوازدهمین روز اعتصاب و اعتراض خود 03:33
02:08
خبر فوری - کارگران نیشکر هفت تپه - ۹۷۰۸۲۵ 02:29