ایران آزاد – خواست و اهداف و تاثیرات سلسله تظاهرات مقاومت 12:07
ایران آزاد – چگونه اشرفیان تعادل را به نفع خود بر علیه دشمن ‌چرخاندند 23:52
هیله یاکوب-با شما هم‌پیمان هستم 01:21
کورنلیا میتران-اینجا هم مشابه ویلپنت است 04:15
پائولو کازاکا خطاب به اشرفی‌ها، شما قهرمان هستید 09:31
اسقف ژاک گایو-رزمنده مقاومت برای آزادی می‌جنگد 04:18