-شعارنویسی زنان دلاور - مرگ بر خامنه ای،آخوند باید گم بشه 0035
۱۹بهمن ۱۳۶۰ عاشورای مجاهدین شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی گرامی باد 46:45