08:40
گرانی بنزین و وضعیت کنونی در شهرهای مختلف میهن – قیام ایران 28:39
یک قدم تا آزادی – قسمت پنجم 18:27
زنان خط شکن - قدم خیر از خطه لرستان 07:24
قصه‌های مقاومت - مهدی فرد کهن - قسمت اول 21:08
مردم ایران در اعتراض به گرانی بنزین – قیام ایران 05:11
قهرمانان عراق – طنز سیاسی 01:28
گرانی بنزین و ادعاهای وقیحانه روحانی در رابطه با فواید آن - روزنامه‌های حکومتی 08:15
وحشت از غلط خود کرده گرانی بنزین – تقاطع خبرها 07:56
خام‌فروشی یا دزدی آشکار - مجله اجتماعی، اقتصادی شماره ۱۹۵ 23:41
04:13
آیا مالیات درمانی رژیم آخوندی را نجات خواهد داد – قیام ایران 06:21
وب نگار – یک قدم تا آزادی – قسمت چهارم 05:49
یک قدم تا آزادی – قسمت چهارم 24:43
نگاهی به اعتراض‌ها در هفته‌ای که گذشت – قیام ایران 03:22
نگاهی به اعتراضات اقشار مختلف میهن در هفته اخیر – قیام ایران 13:09
14:00
گزیده‌ای از اعتراضات اقشار به جان آمده میهن – قیام ایران 06:10
افزایش قیمت سوخت ، بنزین بر آتش خشم اجتماعی – تیک تاک 24:46
قیام عراق،خشونت و جنایت برای حفظ خاکریزهای ولایت. 18:16