برنامه ها

رای من سرنگونی در شهرهای ایران 21:04
وضعیت رای‌گیری در انتخابات نظام آخوندی 11:24
ایران به جان آمده از استبداد 04:42
ورود رژیم آخوندی به لیست سیاه اف.ای.تی.اف 14:20
بازگشت رژیم آخوندی به لیست سیاه FATF 16:32
نامگذاری رژیم آخوندی در لیست سیاه FATF 09:29
چرا امروز FATF رژیم آخوندی را وارد لیست سیاه کرد؟ 11:04
انعکاس بین‌المللی نمایش انتخابات نظام آخوندی 13:31
وب نگار - یک قدم تا آزادی – تحریم گسترده نمایش انتخابات حکومتی 17:12
حماسه انتخابات و مصاحبه با پدر ولایت مدار۱ 01:34
خروش ایرانیان آزاده برای تحریم نمایش انتخابات 04:27
چرا سردمداران نظام برای شرکت در این انتخابات اصرار دارند؟ 10:39
بحرانهای نظام آخوندی در انتخابات مجلس ارتجاع 10:20
انتشار ویروس کرونا در شهرهای مختلف و لاپوشانی نظام آخوندی 07:36
چرا رژیم به برگزاری انتخابات نیاز دارد؟ 10:46
خروش ایرانیان آزاده برای تحریم نمایش انتخابات 09:36
پاسخ به شعبده انتخابات آخوندها 08:51
وب نگار - یک قدم تا آزادی – گسترش ویروس کرونا در ایران 19:59
رای من سرنگونی در شهرهای ایران 04:49
نگاهی به روزنامه‌های حکومت آخوندی 13:19