بازتاب حمله به تاسیسات نفتی عربستان و انگشت اتهام به نظام ولایت فقیه - برنامه آنلاین 06:09
12:00
درد اصلی نظام که درمان نخواهد شد – تقاطع خبرها 05:04
نمایشگاه بحرانهای داخلی ، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام ولایت فقیه - روزنامه‌های حکومتی 08:33
جوشش قیامهای مردم آخوندها را دفع می‌کند – طنز سیاسی 01:22
خبرها ، تجمعات اعتراضی و تظاهرات اقشار مختلف میهن – قیام ایران 03:14
اوجگیری بحرانهای نظام ولایت فقیه – تیک تاک 25:02
آیا معلمان ایران با آسودگی خاطر به سر کلاسهای درس می‌روند؟ – قیام ایران 12:24
اعتراضات کارگران هپکو و بازتاب سرکوب آنها توسط عوامل خامنه‌ای - برنامه آنلاین 07:02
نگاهی به نظرات و توئیت های کاربران فضای مجازی 05:29
داستان نابودی هپکو و زندگی کارگرانش - مجله اجتماعی، اقتصادی شماره ۱۷۰ 22:45
بازتاب چهره واقعی نظام آخوندی و پرهیز از مماشات با این حکومت – ری‌توئیت 05:12
رخدادها ، تجمعات اعتراضی و اعتصاب در شهرهای مختلف میهن – قیام ایران 13:49
ارزیابی از بازدید از اشرف۳ – قیام ایران 07:33
وضعیت هپکو اراک – قیام ایران 03:56
بازتاب حمله به تاسیسات نفتی عربستان و قدرتنمایی حول آن - روزنامه‌های حکومتی 07:58
نظام آخوندی برای احیای برجام چشم به راه اروپا – طنز سیاسی 01:12
موشکها و تنگنای اضطرار و واقعیتها – تیک تاک 25:08
تله مذاکره و روند فرسایش نظام ولایت فقیه – تقاطع خبرها 07:49
ارتباط مستقیم - تظاهرات نه به آخوند روحانی 36:00