از نگاه دیگران

دکتر متیو آفورد-کهکشان ۹۷- ۲شهریور ۱۳۹۷ 02:58
از نگاه دیگران : سر دیوید ایمس- نماینده ارشد پارلمان انگلستان-کهکشان ۹۷-۱ شهریور ۱۳۹۷ 03:25
ترزا ویلبرز - وزیر پیشین ایلند شمالی ،نماینده بر جسته پارلمان انگلستان  -کهکشان ۹۷- ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 02:46
04:03
02:32