اشکها و لبخندها

اشکها 25:59
اشک فلسطین -ابوعمار 13:19
(به یاد یاسرعرفات( ابوعمار 15:28