ایران آزاد – گفتگو با بتول زمانی و امیر بلورچی – ۱۹مرداد۱۳۹۷ گفتگو با دو تن از یاران مقاومت ایران

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با امیر آرام – ۱۶مرداد۱۳۹۷ گفتگو با امیر آرام هنرمند و عضو شورای ملی مقاومت ایران

بیشتر بخوانید

ایران آزاد- گفتگو با رامش سپهرراد وناصرشریف ۳۰تیر۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با استاد جلال گنجه ای مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان در شورای ملی مقاومت ایران

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با یزدان حاج‌حمزه – عضوی شورای ملی مقاومت ایران

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با پرویز خزائی از اعضای شورای ملی مقاومت

بیشتر بخوانید

ايران آزاد – گفتگو با زينت ميرهاشمي، سردبير نشريه نبرد خلق

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با مهین مشکین فام ، عضو شورای ملی مقاومت

بیشتر بخوانید

  گردهمایی مقاومت ایران امسال انعکاسات گسترده ای هم در فضای مجازی داشت انعکاساتی که  ازچندروز قبل از مراسم شروع  شده بود . به  گزارش فشرده و مختصری  از این  انعکاسات توجه کنید     سیمای آزادی -تلویزیون ملی ایران-۱۷ تیر

بیشتر بخوانید

گفتگو با جواد دبیران از اعضای کمیسون خارجه شورای ملی مقاومت درباره هيئت سیاستمداران آلمانی شرکت کننده درگردهمایی بزرگ مقاومت   

بیشتر بخوانید