برنامه رودررو

10:00
خامنه ای بعد از یک هفته سکوت بالاخره به موضعگیریها و تحرکات آمریکا پاسخ داد. 11:00
درزمان جنگ تنها درتحریم تسلیحاتی بودیم اما الان تحریم نفتی وبانکی وصادرات وواردات هم داریم 10:00
06:00
واکنش امریکا وکشورهای اروپایی نسبت به اعلامیه حسن روحانی  ۱۰:00
رودررو تحریم کامل نفتی رژیم ایران دریافت کلان ضربه ازامریکا ۱۰:00
شکست سفر ظریف به امریکا دردلجویی ازترامپ وپاسخ رد دولت امریکابه او 11:00
تاثیر تحریمها ونامگذاری تروریستی وفشارهای ناشی ازاین تحریمهاروی رژیم ۱۰:00
لغو تحریم معافیت تحریم نفتی همجنان بعنوان یک تحول مهم سیاسی واقتصادی مورد بحث است ۱۰:00
آثار تحریمهای ثانویه آمریکا علیه رژیم با لیست گذاری سپاه پاسداران 10:00
اجرایی شدن لیست تروریستی رژیم وپیامدهای آن رودررو 09:00
واکنشهای رژیم نسبت به لیست گذاری سپاه پاسدران درلیست تروریستی-رودررو 11:00
نگرانی مهمترین اعضای اتحادیه اروپا نسبت به برنامه موشکی رژیم-رودررو 15:00
تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه تامین مالی تروریسم به اتفاق آرا-رودررو 10:00
تحریمهای شرکتهای پوششی سپاه رژیم وتعدادی ازمقامات رژیم توسط امریکا-رودررو 10:00
تحریمهای جدید آمریکا وآخرین وضعیت سازوکار ویژه اتحادیه اروپا-رودررو 11:00
ارجاع تصویب لوایح اف ای تی اف به سال ۹۸ومخالفت ۲/۳اعضای تشخیص با تصویب-رودررو 10:00
مشکلات صادرات نفت توسط رژیم دراثر تحریمها-رودررو 08:00