برنامه رودررو

07:00
09:00
۱۵:00
شکست اینس تکس یا سازوکاراروپایی وتلخ شدن کام رژیم-رودررو 12:00
10:00
رو در رو -چشم انداز تحریمها- گزارش خروج آمریکا از برجام-مصاحبه با اسحاق علی‌نژاد 09:30
12:00
0۹:00
تحریم افراد وشرکتهای وابسته به رژیم آخوندی توسط خزانه داری آمریکا-رودررو 12:00
10:00
10:36
09:00
۱۰:00
0۸:00
11:00
۱۰00
09:00
08:40
12:00