برنامه رودررو

تحریم افراد وشرکتهای وابسته به رژیم آخوندی توسط خزانه داری آمریکا-رودررو 12:00
شکست اینس تکس یا سازوکاراروپایی وتلخ شدن کام رژیم-رودررو 12:00
12:00
10:00
12:00
12:00
12:00
1200
12:00
11:00
09:00
12:00
09:00
12:00
11:00
15:00
12:00
12:00
09:00
09:00