سیاسی اجتماعی

تحریمها پیامدها بازتابها 19:29
گالوپ و آن ۷ درصد نابکار 01:52
اعتراضات و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن 03:37
نابودی ذخایر ارزی توسط دولت روحانی 01:37
جنایت و فجایع در نظام ولایت فقیه 03:23
12:00
تیغ دو دم سرکوب و وحشت از خشم مردم 05:42
تذکر کتبی به وزیر کشور - روزنامه‌های حکومتی 06:21
سفر خارجی... پر – طنز سیاسی 02:47
یک کلان ضربه کیفی بر راس نظام ولایت 29:42
متحد شویم – سی خرداد یکی از مهمترین سرفصلها 07:37
تحریم ولی فقیه نظام – طنز سیاسی 03:08
وحشت از پیامدهای انفجاری فقر و فساد فراگیر 05:14
موسسات غیر مجاز در حاکمیت - روزنامه‌های حکومتی 05:52
تجمعات اعتراضی و اعتراضات در نقاط مختلف میهن 03:54
11:00
به سوی اجماع جهانی علیه نظام ولایت فقیه 22:08
06:00
راهپیمایی و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن 01:58
ایستاده‌ام اما از پس قرون و اعصار 02:20