برنامه رودررو

12:00
11:00
11:00
09:00
1000
0900
11:00
11:00
11:00
10:00
خامنه ای بعد از یک هفته سکوت بالاخره به موضعگیریها و تحرکات آمریکا پاسخ داد. 11:00
درزمان جنگ تنها درتحریم تسلیحاتی بودیم اما الان تحریم نفتی وبانکی وصادرات وواردات هم داریم 10:00
06:00
واکنش امریکا وکشورهای اروپایی نسبت به اعلامیه حسن روحانی  ۱۰:00
رودررو تحریم کامل نفتی رژیم ایران دریافت کلان ضربه ازامریکا ۱۰:00
شکست سفر ظریف به امریکا دردلجویی ازترامپ وپاسخ رد دولت امریکابه او 11:00
تاثیر تحریمها ونامگذاری تروریستی وفشارهای ناشی ازاین تحریمهاروی رژیم ۱۰:00
لغو تحریم معافیت تحریم نفتی همجنان بعنوان یک تحول مهم سیاسی واقتصادی مورد بحث است ۱۰:00
آثار تحریمهای ثانویه آمریکا علیه رژیم با لیست گذاری سپاه پاسداران 10:00