برنامه رودررو

اجرایی شدن لیست تروریستی رژیم وپیامدهای آن رودررو 09:00
واکنشهای رژیم نسبت به لیست گذاری سپاه پاسدران درلیست تروریستی-رودررو 11:00
نگرانی مهمترین اعضای اتحادیه اروپا نسبت به برنامه موشکی رژیم-رودررو 15:00
تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه تامین مالی تروریسم به اتفاق آرا-رودررو 10:00
تحریمهای شرکتهای پوششی سپاه رژیم وتعدادی ازمقامات رژیم توسط امریکا-رودررو 10:00
تحریمهای جدید آمریکا وآخرین وضعیت سازوکار ویژه اتحادیه اروپا-رودررو 11:00
ارجاع تصویب لوایح اف ای تی اف به سال ۹۸ومخالفت ۲/۳اعضای تشخیص با تصویب-رودررو 10:00
مشکلات صادرات نفت توسط رژیم دراثر تحریمها-رودررو 08:00
نتیجه سفرعباس عراقچی به اروپا چه بود-رودررو 10:00
تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران-رودررو 10:00
محاکمه یک قاضی دادگاه ورئیس پیشین اطلاعات درآرژانتین نسبته به انفجار آمیا-رودررو 10:00
ضرب الااحل اف ای تی اف به رژیم جهت اجرا-رودررو 10:00
12:00
12:00
تحریم افراد وشرکتهای وابسته به رژیم آخوندی توسط خزانه داری آمریکا-رودررو 12:00
شکست اینس تکس یا سازوکاراروپایی وتلخ شدن کام رژیم-رودررو 12:00
12:00
12:00
12:00