تقاطع خبر

بحران FATF ضرب در بحران لیست گذاری 05:18
برکناری جعفری و جانشینی سلامی - نگاهی به روزنامه‌های حکومتی 06:17
برجام و بن‌بست حکومت ولایت فقیه 03:51
شبه نظامیان از عقاید خمینی – طنز سیاسی 00:49
FATF خنجر دشمن یا تنها راه حکومت آخوندی 05:19
دخالتهای حکومت ولایت فقیه – طنز سیاسی 01:01
هشدار و وحشت در تنگنای تحریمها 04:16
تحریم‌ها و تهدیدهای حکومت ولایت فقیه 05:01
حضور جنایتکاران حشدالشعبی رسوایی و بحرانی دیگر در حکومت 04:37
وعده جبران خسارات سیل با دست کردن در جیب مردم 04:04
وعده درمانی برای مناطق سیلزده - نگاهی به روزنامه‌های حکومتی 05:50
گفت و شنود طنز مقایسه – طنز سیاسی 01:59
فیلتر اینستاگرام علیه انسداد - نگاهی به روزنامه‌های حکومتی 05:33
عکس مربوط به قهوه‌خانه مش قنبر – طنز سیاسی 03:06
رسوایی تازه بحران تازه در حکومت ولایت فقیه 05:50
نهایت وقاحت و نهایت فلاکت و درماندگی ناشی از آن 01:35
FATF زیر سایه لیست گذاری سپاه 04:22
مدیران سیل زده – طنز سیاسی 00:54
پیامدهای لیست گذاری سپاه - نگاهی به روزنامه‌های حکومتی 05:38
ظاهرسازی و تبلیغات سخیف سردمداران حکومت ولایت فقیه 01:25