قیام ایران

تحریمها پیامدها بازتابها 19:29
گالوپ و آن ۷ درصد نابکار 01:52
اعتراضات و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن 03:37
نابودی ذخایر ارزی توسط دولت روحانی 01:37
جنایت و فجایع در نظام ولایت فقیه 03:23
یک کلان ضربه کیفی بر راس نظام ولایت 29:42
متحد شویم – سی خرداد یکی از مهمترین سرفصلها 07:37
تجمعات اعتراضی و اعتراضات در نقاط مختلف میهن 03:54
به سوی اجماع جهانی علیه نظام ولایت فقیه 22:08
راهپیمایی و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف میهن 01:58
ایستاده‌ام اما از پس قرون و اعصار 02:20
فواید جنگ باندی 02:51
اعتصاب و اعتراض و تجمعات اعتراضی اقشار مختلف 03:33
سخنان دردانگیز یک هموطن کولبر 00:52
نگاهی به سطح درآمدهای مردم 04:53
تروریسم حاکمیت آخوندی رویکردها و پیامدها 24:25
ترکیدن بادکنک تبلیغات حاکمیت ولایت فقیه 18:24
تجمعات اعتراضی و اعتراضات اقشار مختلف 01:31
غارت بی‌دنده و ترمز 01:40
سرطان فساد در سراپای نظام آخوندی 02:11