ترانه ها و قطعات هنری

ترانه طنز عظما آخرش چی؟ 01:36
چشمهای ایرانی نظارگر چه تصویرهایی است 05:49
04:00
ترانه می‌توان و باید 03:14
0۶:00
0۵00
0۶00
0۶:00
0۸:00
0۷:00
0۶:00
0۱۰:00
01:38
ترانه دشت – ۳۰تیر۱۳۹۷ 02:16
سروده عقاب – ۳۰تیر۱۳۹۷ 01:30
01:30
ترانه قلب آبی – ۲۲خرداد۱۳۹۷ 05:13
برشی از فیلم در نبردی مشکوک – ۱۸اردیبهشت۱۳۹۷ 04:31
کار کردم تمام عمرم را – ۱۵اردیبهشت۱۳۹۷ 03:01
کازرون دیار کهن – ۱۴اردیبهشت۱۳۹۷ 03:35