قیام ایران

تحریمهای جدید تشدید خفگی اقتصادی و انزوای سیاسی 17:13
خواسته معلمان میهن و خصوصی سازی تحصیل در حکومت آخوندی 15:08
خسارات سیلاب و پیامدهای سیل در میهن 03:17
بلوچستان و شرایط زندگی محرومان در حکومت آخوندی 02:12
جاری شدن سیلاب در شهرها و روستاها 01:25
مشکل زباله و تخریب محیط زیست 18:14
خامنه‌ای و بن‌بست درماندگی و تشدید بحران درونی 26:45
نگاهی به شهرهای سیلزده دو ماه پس از سیل 15:15
شرایط خطیر منطقه و اخطار و هشدار به حکومت آخوندی 23:30
اقتدار پوشالی نظام و دو راهی بن‌بست 02:22
اعتراضات مردمی و تجمعات اعتراضی 13:24
مشکل بیکاری در جامعه و ناکارآمدی راه حلهای نظام آخوندی 12:30
مواضع ضد و نقیض بازتاب سردرگمی و بی‌راه‌حلی 21:03
سیلاب و وضعیت دردناک هموطنان سیلزده 04:48
روحانی و ترفند بازنگری قانون اساسی 25:41
علل فقر و مشکلات اقتصادی مردم 11:20
تجمعات اعتراضی و اعتراضات اقشار مختلف میهن 10:03
برجام بین مرگ قطعی و مذاکره برای نجات آن 23:33
اعتراضات تجمعات و اعتصابات اقشار مختلف 04:27
وظیفه ملی در مقابل اعتصابات اقشار مختلف 04:26