قیام ایران

شعله‌ور نگهداشتن خواست مردم  – متحد شویم 05:21
07:00
اعتراضات مردمی در عرض یک هفته 03:23
سرنوشت یک خلق متوقف نمی‌شود – حس مشترک 04:24
اعتراضات گسترده معلمان در شهرهای مختلف میهن 21:05
جلسه ای دررابطه با نقض حقوق بشر و فعالیتهای تروریستی آخوندها ، با حضور نمایندگان مجلس ملی فرانسه،-روی حط 06:00
گرانی شدید مواد غذایی - برنامه آنلاین 09:59
ویژگی مدیریت اقتصادی در حکومت آخوندی 18:20
جنون دیکتاتوری بیرحم حاکم بر میهن  – متحد شویم 03:50
نگاهی به حس مشترک حامیان مقاومت 03:43
نگاهی گذرا به آثار مخرب رژیم آخوندی در سال ۲۰۱۸ 02:01
ضرورت سرنگونی حکومت آخوندها  – ری‌توئیت 03:25
چهل سال بی‌خانمانی در حکومت آخوندی 02:08
گرانی کمرشکن مواد غذایی - برنامه آنلاین 07:25
فضاحت غارتگری باندهای مختلف حکومتی 23:37
قلبهایی نظیر کوه آتشفشان - متحد شویم 05:58
چگونه می‌شود از قیام به انقلاب رسید 02:50
به گواهی تاریخ میهن 06:01
حامیان مقاومت ایران – حس مشترک 03:37
وضعیت معیشت مردم بعد از چهل سال حاکمیت آخوندها 09:56