هنر و موسیقی

سرود کاوه ها 03:16
08:56
ایران جامعه‌ای هر لحظه آماده انفجار – ۱۳فروردین۱۳۹۷ 02:18
شعار سال خامنه‌ای -۱۳فروردین۱۳۹۷ 06:52
هدف از شعار حمایت از کالای ایرانی چیست؟ - ۱۲فروردین۱۳۹۷ 02:35
ما باید بجنگیم – ۱۰فروردین۱۳۹۷ 01:53
اساطیر ایران – ۸فروردین۱۳۹۷ 05:40
بهار قیام به سوی بهار پیروزی – ۸فروردین۱۳۹۷ 02:45
سروده گل‌های وحشی جنگل – ۸فروردین۱۳۹۷ 01:22
جاجرود 05:40

یادی از شهدای قیام ایران 06:35
سروده مرموز بهاری – ۲۸اسفند۱۳۹۶ 01:31
سروده ای بهار – ۲۸اسفند۱۳۹۶ 01:20
ترانه مرگت ببین – ۲۸اسفند۱۳۹۶ 02:46
سروده نامی بر بلندای البرز – ۲۴اسفند۱۳۹۶ 06:13
ترانه یا مرگ یا آزادی – ۲۴اسفند۱۳۹۶ 03:13
ترانه طوفان در کمین – ۲۳اسفند۱۳۹۶ 02:53
آتش ای نور گرامی روشنی بخش قیامی – ۲۲اسفند۱۳۹۶ 00:48
ترانه می‌جنگیم و می‌مونیم – ۲۲اسفند۱۳۹۶ 02:34