هنر و موسیقی

ترانه بلاچاو کردی – ۲۰شهریور۱۳۹۷ 02:08
ترانه سرود-  ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 02:10
سرود کانون شورشی- ۱۴شهریور ۱۳۹۷ 02:32
ميانپرده لوچيانو پاواروتی-خواننده اپرا- ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 04:20
ترانه وقت براندازی – ۵شهریور۱۳۹۷ 03:57
17:46
20:45
16:24
18:55
03:04
ترانه خوزستان – ۱۰تیر۱۳۹۷ 02:06
ترانه می‌توان و باید – ۳تیر۱۳۹۷ 03:15
سروده زندان فلات تقدیم به کارگران زندانی 03:46
15:17
سرود کاوه ها 03:16
08:56
ایران جامعه‌ای هر لحظه آماده انفجار – ۱۳فروردین۱۳۹۷ 02:18
شعار سال خامنه‌ای -۱۳فروردین۱۳۹۷ 06:52