هنر و موسیقی

03:04
ترانه خوزستان – ۱۰تیر۱۳۹۷ 02:06
ترانه می‌توان و باید – ۳تیر۱۳۹۷ 03:15
سروده زندان فلات تقدیم به کارگران زندانی 03:46
15:17
سرود کاوه ها 03:16
08:56
ایران جامعه‌ای هر لحظه آماده انفجار – ۱۳فروردین۱۳۹۷ 02:18
شعار سال خامنه‌ای -۱۳فروردین۱۳۹۷ 06:52
هدف از شعار حمایت از کالای ایرانی چیست؟ - ۱۲فروردین۱۳۹۷ 02:35
ما باید بجنگیم – ۱۰فروردین۱۳۹۷ 01:53
اساطیر ایران – ۸فروردین۱۳۹۷ 05:40
بهار قیام به سوی بهار پیروزی – ۸فروردین۱۳۹۷ 02:45
سروده گل‌های وحشی جنگل – ۸فروردین۱۳۹۷ 01:22
جاجرود 05:40

یادی از شهدای قیام ایران 06:35
سروده مرموز بهاری – ۲۸اسفند۱۳۹۶ 01:31
سروده ای بهار – ۲۸اسفند۱۳۹۶ 01:20
ترانه مرگت ببین – ۲۸اسفند۱۳۹۶ 02:46