هنر و موسیقی

میانپرده 01:11
ترانه سرود ایرانی آزاده – ۲۱اسفند۱۳۹۶ 02:14
حکایت یک بچه سیاه پوست است که درگیر یک مسئله نژاد پرستی است-تیراژه 12:00
سرود پیمان‌ها 02:15
جاجرود 05:40

۱۰:00
میان پرده قیام۱ 01:09
ضد فتوا 03:47
15:17
ترانه بوی تفنگ و باروت – ۷دی۱۳۹۷ 02:39
ترانه بیا 02:20
میان پرده آتیشو داشته باش معطل هیچکس نباش – ۲۱اسفند۱۳۹۶ 02:44
ترانه وقت براندازی – ۵شهریور۱۳۹۷ 03:57
17:00
قیام بهمن 01:30
0۹:00
ترانه فتح اوین 01:37