هنر و موسیقی

ترانه می‌جنگیم و می‌مونیم – ۲۲اسفند۱۳۹۶ 02:34
آتش ای نور گرامی روشنی بخش قیامی – ۲۲اسفند۱۳۹۶ 00:48
آتش افروزید 03:03
ترانه سرود سقوط شب 02:10
آلترناتیو چیست؟ ۲۰اسفند۱۳۹۶ 06:53
ترانه سرود خروش خشم 01:09
ترانه وقت براندازی – ۵شهریور۱۳۹۷ 03:57
ترانه ایران آزاد می‌شود 0۱:۳۴
سرود کاوه ها 03:16
سرود بهار آزادي 02:28
ترانه برخیز - گیسو شاکری 01:35
قطعه ما بچه‌های جنگیم 01:03
ترانه ایران آزاد 02:41
ترانه ها و قطعات - میان پرده 01:20
رپ دكلمه براندازم 03:07
ترانه فتح اوین 01:37
صبح رهائی فرا می‌رسد 02:13
ترانه سرود-  ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ 02:10
سرود پیمان‌ها 02:15