کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت سیزدهم  توطئه ۱۷ ژوئن برعلیه مقاومت ایران در زد و بند با رژیم ایران پيروزي عدالت ومقاومت حكم منع تعقيب و لغو اتهام تروريستي در پروندة 17ژوئن خاتمة پيگرد مورد نظر رژيم آخوندي عليه رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران خانم مريم رجوي   سرانجام پس از 7سال […]

بیشتر بخوانید

کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت اول توطئه ۱۷ ژوئن برعلیه مقاومت ایران در زد و بند با رژیم ایران   اگر مقاومت براي آزادي گناه است, ما به اين گناه بزرگ افتخار مي كنيم, به زندان رفتن به خاطر آزادي افتخار مي‌كنيم  و به شهادت براي آزادي افتخار مي‌كنيم. دهسال بعد مريم […]

بیشتر بخوانید

كودتاي نافرجام – آزمايش بزرگ مقاومت – قسمت يازدهم توطئه ۱۷ ژوئن برعلیه مقاومت ایران در زد و بند با رژیم ایران   فروريختن پايه هاي توطئه     اگرچه ضربات رسوا كننده مقاومت ايران بر پروندة 17ژوئن در طول سالهاي گذشته، از اين محصول ننگين توطئهگران ارتجاعي و استعماري جز پوستهيي براي بانيانش بر جاي نگذاشته بود، […]

بیشتر بخوانید

کودتای نافرجام – آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت دهم توطئه ۱۷ ژوئن برعلیه مقاومت ایران در زد و بند با رژیم ایران رويارويي آزادي و عدالت با زدوبند و تجارت نگاهي به حمايتهاي سياسي و اجتماعي از مقاومت ايران در فرانسه     وقايع 17ژوئن 2003 آثار گسترده اي در مردم فرانسه برجاي گذاشت و […]

بیشتر بخوانید

در سالگرد شهادت ندا حسنی مشعل فروزان آزادی شهادت ندا حسنی مجاهد شهید «ندا حسني» در اعتراض به معامله كثيف دولت فرانسه و رژيم آخوندي, در بازداشت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت, خود را در برابر سفارت فرانسه در لندن به آتش كشيد و تومار توطئة ارتجاعي _ استعماري را در هم پيچيد.

بیشتر بخوانید

سالگرد کودتای نافرجام17ژوئن-درهم شکسته شدن کامل توطئه بزرگ علیه مقاومت   سالگردكودتاي نافرجام 17ژوئن درهمشكسته شدن كامل توطئهيي بزرگ سرفرازي و پيروزي مقاومت ايران   مريم رجوی در 17ژوئن2004   اگر مقاومت براي آزادي گناه است, ما به اين گناه بزرگ افتخار مي كنيم, به زندان رفتن به خاطر آزادي افتخار مي‌كنيم  و به شهادت […]

بیشتر بخوانید

کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت قسمت پنجم بهای آزادی جانهای پاک و شعله وری که دفتر توطئـه را به آتش کشیدنـد صدیقه مجاوری ،  ندا حسنی و ۲۳مشعل فروزان آزادی در ۱۰کشور رژیم و مزدوران و پشتیبانانش پیوسته ادعا کرده اند که مشعلهای انسانی و خودسوزیهای 17 ژوئن امری به فرمان و براساس دستور سازمانی  […]

بیشتر بخوانید

فرجام عبرت انگیز در روز ۲۶ خرداد ۱۳۸۶، در چهارمین سالگرد ۱۷ ژوئن، ژاک شیراک کاخ الیزه را پس از 12سال ترک کرد و عهدش بپایان رسید. با کنار رفتن شیراک و نخست وزیرش دوویلپن، رژیم آخوندها متحد اصلی خود در اروپا را از دست داد. از سخنرانی نوروزی خانم مریم رجوی  «در سال 86، […]

بیشتر بخوانید