گفتا که کیست بر در؟ با بیان مسعود رجوی- الهامی برای موسیقی گفتا که کیست بر در؟گفتم کمین غلامت                       گفتا چه کار داری؟ گفتم مها سلامت گفتا که چند رانی؟ گفتم که تا بخوانی                           گفتا که چند جوشی گفتم که تا قیامت دعوی عشق کردم سوگندها بخوردم                 […]

بیشتر بخوانید

مثنوی پرنده-علی رضا معدنچی-۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷ با داغی از توحید می آمد پرنده                       از انس با خورشید می آمد پرنده می گفت با رهوار چوبین لنگ می گفت             می سفت با منقار خونین می سفت می گفت ما از وادی […]

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰ مهر انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذرکریمپوروفرید ماهوتچی قسمت پنجم

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰دی -آخرین امید در اولین سنگر-قسمت دوم سالروز آزادی آخرین گروه زندانیان سیاسی زمان شاه

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰دی -آخرین امید در اولین سنگر-قسمت اول سالروز آزادی آخرین گروه زندانیان سیاسی زمان شاه

بیشتر بخوانید