آگهی گواهی تاریخی از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران در مجالس پنجم و چهاردهم شورای ملی- ۲۹مرداد۱۳۹۷ مصدق: …وشاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی بکند نسلهای آتی هر قدر نفرین کنند کم کرده اند مصدق سابقه کودتای استعاری ۱۲۹۹ را با رضا خان مطرح […]

بیشتر بخوانید

 گواهی تاریخی از نگاه و نطقهای دکتر محمد مصدق پیشوای نهضت ملی ایران- قسمت دوم- ۲۸مرداد۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت دکتر محمد مصدق صحبت از یک کودتا علیه مردمی ترین دولت تاریخ ایران ، دولت دکتر محمد مصدق، کودتای معروف به ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی و مردمی دکتر محمد مصدق

بیشتر بخوانید

گواهی تاریخی از نگاه و نطقهای دکتر محمدمصدق- قسمت اول-۲۷مرداد ۱۳۹۷ این تصویری از ایران در د وران شکوفائی صنعتی اروپاست کشوری عقب نگه داشته شده ،و مردمی گرفتار فقر و دیکتاتوری ، با حکومتی قرون وسطائی ، در تعاریف جامعه شناسی ایران آن روزگار سرزمینی نیم فئودال،نیمه مستعمره طبقه بندی شده است ایرانیان با […]

بیشتر بخوانید

بیست و هشت مرداد سالگرد کودتاین ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق در سال۱۳۳۲ ۲۸مرداد سالگردكودتاي ننگين استعماري ارتجاعي عليه دولت ملي دكتر مصدق در سال۱۳۳۲    بيست و هشتم مرداد ماه , سالگرد كودتاي سیاه و ننگینی است که در سال ۱۳۳۲ با همدستی مثلث شوم سلطنت،  ارتجاع و استعمار، صورت […]

بیشتر بخوانید

لحظه‌هایی از کودتای ارتجاعی استعماری 28مرداد بر ضددولت ملی دکتر محمد مصدق، صحنه‌های کوتاهی از یکی از سیاهترین صفحات تاریخ ایران است. کودتایی که مسیر پیشرفت اجتماعی ایران را قطع کرد و یک مرحله تاریخی، ایران را عقب انداخت. این برنامه نگاهیست به گوشه و کنار خاطرات آن‌روز از زبان یک شاهد عینی: روزهای قبل […]

بیشتر بخوانید

 مصاحبه محافظ دكتر مصدق: تمام ديوارهاي اطاق آقاي دكتر مصدق گلوله بهش خورده بود و ميخورد و صداي مهيب ميداد تا يكي از گلوله ها وارد اطاق ميشه يك گلوله رسام تانك ميخورده توي اطاق آقاي دكتر مصدق حركت نميكنه. آقاي دكتر صديقي ميگه آقا اجازه بديد بريم از اطاق بيرون اونجا …. نه! تخت […]

بیشتر بخوانید

همکاری کاشانی با کودتای ننگین 28مرداد و فعالیت وی با امثال شعبان بی مخ و ملکهٴ اعتضادی سردستهٴ مشهور محله بدنام تهران در بازگرداندن  سلطنت به پسر رضا شاه، ادامه همان کاری بود که وی در برقراری  سلطنت پهلوی و در همکاری با رضا شاه و حکومت کودتایی وی کرده بود. مارک گازیوروسکی در گزارشی […]

بیشتر بخوانید

وقتی در اردیبهشت سال1332 سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی مصدق توسط دربار ترور شد و تیمسار زاهدی در معرض اتهام آن جنایت قرار گرفت، کاشانی که در آن هنگام رئیس مجلس بود، زاهدی را در مجلس پناه داد و مانع بازداشت وی توسط پلیس دولت مصدق شد. زاهدی در واقع با استفاده از مصونیتی که کاشانی […]

بیشتر بخوانید

آخوند كاشاني سال 1264 خورشيدي در تهران به دنيا آمد 15-16 ساله بود كه به عراق رفت و تا 44 سالگي در آنجا ماند كمي قبل از كودتاي 1299 رضا شاه به ايران برگشت و از طرفداران رضا شاه شد و در مجلس مؤسسساني كه رضا شاه براي انتقال سلطنت به خودش سرهم بندي كرد، […]

بیشتر بخوانید