مناسبت سی مهر گفتگوبا مهدی براعی به مناسبت سی مهرانتخاب مریم رجوی-قسمت چهارم بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را در خلال این سالیان […]

بیشتر بخوانید

جنگ سی مهر انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذرکریمپوروفرید ماهوتچی قسمت چهارم

بیشتر بخوانید

۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت سوم موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت سوم

بیشتر بخوانید

سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت اول ۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت اول

بیشتر بخوانید

 ۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت دوم موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت دوم

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰ مهر روز انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذر کریمپوروفرید ماهوتچی- قسمت سوم

بیشتر بخوانید

مناسبت – ۳۰ مهر انتخاب مریم رجوی– جنگ سی مهر- قسمت دوم

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰ مهر – جنگ سی مهر-دوشنبه-دومین برنامه من یک آرزودارم مریم رجوی -دومین برنامه سی مهر

بیشتر بخوانید

سی مهر- راه دشوار آزادی -هجرت مجاهدین از عراق تاریخچه ییک هجرت این برنامه نگاهی دارد اجمالی و کوتاه به تاریخچه ی مجاهدین در اشرف و لیبرتی که به هجرت مجاهدین از عراق انجامید

بیشتر بخوانید

سی مهر- سالروز انتخاب مریم رجوی– گفتگوبا مهدی براعی- قسمت سوم بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را در خلال این سالیان نشان داده […]

بیشتر بخوانید

سی مهر- سالروز انتخاب مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک- قسمت پنجم ویژه برنامه ۳۰ مهر سالروز انتخاب برای یک ایران آزاد و دمکراتیک سلام و درود به شما دوستان و همراهان ویژه برنامه ۳۰ مهر ،بسیار خوشبختم که با برنامه ای در خدمتتان هستم که باز گو کننده سالروز انتخاب خانم مریم […]

بیشتر بخوانید

سی مهر- سالروز انتخاب مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک قسمت چهارم ویژه برنامه ۳۰ مهر سلام و درود به شما دوستان و همراهان ویژه برنامه ۳۰ مهر ،بسیار خوشبختم که با برنامه ای در خدمتتان هستم که باز گو کننده سالروز انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور بر گزیده مقاومت […]

بیشتر بخوانید

سالروز انتخاب مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک قسمت سوم سلام و درود به شما دوستان و همراهان ویژه برنامه ۳۰ مهر ،بسیار خوشبختم که با برنامه ای در خدمتتان هستم که باز گو کننده سالروز انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور بر گزیده مقاومت ایران است ، روزی که مقاومت […]

بیشتر بخوانید

سی مهرانتخاب مریم رجوی گفتگوبا مهدی براعی – قسمت دوم بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را در خلال این سالیان نشان داده طبعا یکی […]

بیشتر بخوانید

سالروز انتخاب  مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک قمست دوم سلام و درود به شما دوستان و همراهان ویژه برنامه ۳۰ مهر ،بسیار خوشبختم که با برنامه ای در خدمتتان هستم که باز گو کننده سالروز انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور بر گزیده مقاومت ایران است ، روزی که مقاومت […]

بیشتر بخوانید

به مناسبت سی مهر- سالروز انتخاب مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک قسمت اول سلام و درود به شما دوستان و همراهان ویژه برنامه ۳۰ مهر ،بسیار خوشبختم که با برنامه ای در خدمتتان هستم که باز گو کننده سالروز انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور بر گزیده مقاومت ایران است […]

بیشتر بخوانید

ويژه برنامه به مناسبت سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران قسمت پنجم سلام ، خيلي خوشحالم که با ويژه برنامه به مناسبت سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران در خدمت شما هستيم با اين آرزو که تلاشها و رنج و رزم […]

بیشتر بخوانید

ويژه برنامه به مناسبت سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران قسمت ششم سلام ، خيلي خوشحالم که با ويژه برنامه به مناسبت سی مهر سالروز معرفي مريم رجوي به عنوان رئيس جمهور بر گزيده مقاومت ايران در خدمت شما هستيم با اين آرزو که تلاشها و رنج و رزم […]

بیشتر بخوانید

  مریم رجوی: حضورزنان درقیام ها مناسبت ۳۰ مهر – کدمریم رجوی – قسمت چهارم حضورزنان درقیام مسئولی تاستمرار قیام را رودوش های خود بگذارید ۱- شکستن دیوارترس وناباوری ۲-سازمان دادن قیام ها نقش شما اینست امید را زنده کنید توان مقابله با سرکوب را درجوانان شعله ورکنید

بیشتر بخوانید

مریم رجوی: همه برای قیام وهرلحظه با قیام مناسبت ۳۰مهر-کدمریم رجوی-قسمت دوم    

بیشتر بخوانید