سیاسی اجتماعی

تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف میهن – قیام ایران 08:34
خطبه‌های نماز جمعه غنی‌سازی باید گردد – طنز سیاسی 04:02
سوز و گداز نظام از مقاومت ایران - روزنامه‌های حکومتی 06:11
غارتگری رژیم و فقر مردم دو روی سکه نظام ولایت – تقاطع خبرها 05:25
اعتصاب و تجمع اعتراضی در نقاط مختلف میهن – قیام ایران 06:15
اعتراف به طرد و منفوریت اجتماعی – قیام ایران 21:12
جایی که روزانه یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت غیب می‌شود – قیام ایران 02:06
مماشات 02:09
وحشت از پیامدهای شکاف در حاکمیت – تقاطع خبرها 05:48
تهدید انگلستان توسط خامنه‌ای - روزنامه‌های حکومتی 07:31
نظام ولایت در محدوده شیطان – طنز سیاسی 01:18
اولتیماتوم و دور شدن اروپا از حکومت آخوندی – قیام ایران 25:22
تجمعهای اعتراضی در نقاط مختلف میهن – قیام ایران 08:19
11:00
نیروهای نیابتی نظام در حال ریزش – طنز سیاسی 01:07
خروج سرمایه در لباس ارز - روزنامه‌های حکومتی 06:40
ورشکستگی اقتصادی وجهی از بن‌بست نظام آخوندی – تقاطع خبرها 05:55
ادعاهای آخوند حسن روحانی - روزنامه‌های حکومتی 05:21
تنها راه کار مجانی است – طنز سیاسی 03:11
دروغ درمانی در تله دوگانه تحریمها و برجام – قیام ایران 18:55