نیروهای نیابتی نظام در حال ریزش – طنز سیاسی 01:07
خروج سرمایه در لباس ارز - روزنامه‌های حکومتی 06:40
ورشکستگی اقتصادی وجهی از بن‌بست نظام آخوندی – تقاطع خبرها 05:55
ادعاهای آخوند حسن روحانی - روزنامه‌های حکومتی 05:21
تنها راه کار مجانی است – طنز سیاسی 03:11
وحشت از عواقب خودزنی برجامی – تقاطع خبرها 04:57
رشد شاخص فلاکت همراه با رکود تورمی – تقاطع خبرها 07:04
کشمکش سر ادامه برجام - روزنامه‌های حکومتی 06:23
پیشبرد مخفیانه پروژه بمب اتمی – طنز سیاسی 01:07
توقیف نفتکش و بروز ماهیت حکومت آخوندی – تقاطع خبرها 05:04
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی - روزنامه‌های حکومتی 06:34
نظام آخوندی در مسیر تشدید تضاد با جامعه جهانی – طنز سیاسی 01:07
لگدپرانی هسته‌یی نظام آخوندی – طنز سیاسی 02:08
نقص تعهدات برجامی حکومت آخوندی - روزنامه‌های حکومتی 06:16
علائم انزوای منطقه‌یی حکومت آخوندی – تقاطع خبرها 05:27
وجوه مختلف بن بست نظام آخوندی – تقاطع خبرها 05:26
تبعات نقض برجام توسط رژیم آخوندی - روزنامه‌های حکومتی 06:42
قفل را با چکش باز کنید – طنز سیاسی 03:06
اشک تمساح برای سختی معیشت مردم – تقاطع خبرها 07:24
بازتابهای توقیف نفتکش حکومت آخوندی - روزنامه‌های حکومتی 06:32