مناسبتهای سازمانی

سالگرد حمله موشکی به لیبرتی در ۱۴ تیر ۱۳۹۵ 03:30
مریم رجوی از نگاه دیگران – آرمانی هدایت شده – قسمت دوم 08:51
مریم رجوی از نگاه دیگران – آرمانی هدایت شده – قسمت اول 09:28
سالگرد آزادی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت و خنثی شدن توطعه های استعماری ارتجاعی 25:33
سالگرد آزادی مریم رجوی و درهم شکستن کودتای ارتجاعی استعماری ۱۲ تیر ۱۳۸۲ 41:19
۱۲تیر ماه سالروز آزادی مریم رجوی در سال ۱۳۸۲ از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت ایران در برابر دیکتاتوری آخوندی 38:43
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت یازدهم - ۱۰ تیر ۹۹ 45:44
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت نهم - ۹ تیر 40:01
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت هشتم 35:59
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت ششم 39:29
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت پنجم 21:48
صدیقه مجاوری زنی که با مشعل وجود خود دل تیرگیهای را شکافت 29:55
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت سوم - ۴ تیر ۹۹ 33:12
04:00
۳۰خرداد سرآغاز مقاومت انقلابی سراسری در سال ۱۳۶۰ روز شهدا و زندانیان سیاسی. 28:16
عملیات بزرگ چلچراغ فتح شهر مهران توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران 03:24
نماد مشعل های پرفروغ آزادی صدیقه و ندا در مزار مروارید اشغال شده در اشرف 07:20
عملیات بزرگ چلچراغ فتح شهر مهران توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران - ۲۹ خرداد ۱۳۶۷ 04:16
پرواز در آتش - قسمتی از برنامه ویژه ۱۷ ژوئن 31:12
کودتای نافرجام آزمایش بزرگ مقاومت- قسمت اول -۱۲ خرداد۹۹ 32:52