فریاد کانونهای شورشی، شیر همیشه بیدار آماده‌ایم خبردار 16:11
از آن سی دی تا بعد-آزادی مسعود رجوی از زندان دیکتاتوری شاه 25:40
سرمایه بزرگ برای کسب آزادی ایران کیست؟ مریم رجوی 05:13
آن که بیش از همه و پیش از همه پرداخت-برای سی دی 07:47
ای مرد توفان اوج انسان این تو سردار سرداران 05:14
راز نهانی  برادر- ۲۹ ۱۰ ۱۳۹۷ 0۶:0۸
مثنوی پرنده-علی صفا- ۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷ 06:19
مناسبت ۳۰ مهر -دوشنبه-جنگ سی مهر-قسمت پنجم - ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 11:49
39:08
مناسبت ۳۰دی -آخرین امید در اولین سنگر-قسمت اول 29:43