مناسبت های سازمانی

2500
گرامی باد خاطره تابناک مجاهد کبیر رضا رضایی 12:00
2000
با فدا آغاز کرد با فدا ره باز کرد 04:16
به یاد مجاهدان شهید فرشته اسفند یاری و عفت حداد 0۷:0۳
۱۹ و ۲۱ اردیبهشت ۲ حماسه به یاد ماندنی از تاریخچه مقاومت ۲۱:۴۸
خاطره تابناک مجاهد شهید قهرمان مجید شریف واقفی گرامی باد 0۹:۴۹
حماسه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۱ اسطوره ای بر دیوار زمان ۱۸:۵۵
  ما تاریخ حقوق بشر را با خون خود مینویسیم- ۰۴ ۰۲ ۱۳۹۸ ۱۵:۵۱
سخنرانی حاج صادق به مناسبت شهادت ۴تن از مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران 10:15
۳۰ فروردین ۱۳۵۱ شهادت نخستین گروه از مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران ۲۲:۳۱
فدیه عظیم درراه مردم ایران 25:00
صباهفت برادران:من خودم خیلی بالاوپائینی ها داشتم ولی دریک کندن وانتخاب کردن است 19:00
حماسه شکوهمند پایداری فدیه عظیم درراه مردم ایران یادواره ۱۹ فروردین قسمت-۴ 20:00
فدیه عظیم درراه مردم ایران درسهایی برای بشریت معاصریادواره ۱۹ فروردین-قسمت۵ 20:00
یادیاران خموش اما پرخروش حماسه شکوهمند پایداری درسهایی برای بشریت معاصر-۳ 20:00