مناسبتهای سازمانی

۴خردادسالگرد شهادت بنیانگذاران مجاهدین و ۲تن از اعضای مرکزیت سازمان 38:59
یادواره ۶۰ قهرمان شهید مجاهد خلق در ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران – اردیبهشت ۱۳۹۸ – قسمت پنجم 32:32
شانزده اردیبهشت سالگرد شهادت مجاهد قهرمان مجید شریف واقفی 39:25
یادواره ۶۰ قهرمان شهید مجاهد خلق در ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران - اردیبهشت ۱۳۹۸ - قسمت چهارم 33:37
یادواره ۶۰ قهرمان شهید مجاهد خلق در ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران - قسمت سوم 35:32
یادواره ۶۰ قهرمان شهید مجاهد خلق در ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران - در جمع مجاهدین اشرف اردیبهشت ۱۳۹۸ 09:07
سریال آخرین امید- تاریخچه زندانهای شاه- قسمت ۱۷(آخر) 25:40
۱۲ و ۱۹ اردیبهشت سالگرد درس ماندگار بیش از ۶۰ تن از فرماندهان و مسئولان و کادرهای مجاهدین خلق ایران 16:15
سریال آخرین امید- تاریخچه زندانهای شاه، ضربه ایدئولوژیک نبردی بزرگ در سه جبهه 20:48
تشییع و خاکسپاری دکتر کاظم رجوی - کربلا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۹ 30:37
۳۰فروردین۱۳۵۴ تیرباران و شهادت ۹ زندانی قهرمان در تپه های اوین توسط دژخیمان سلطنت منفور پهلوی 47:53
۳۰فروردین۱۳۵۴ تیرباران و شهادت ۹ زندانی قهرمان در تپه های اوین توسط دژخیمان سلطنت منفور پهلوی 76:07
۳۰ فروردین شهادت نخستین گروه از مرکزیت مجاهدین خلق ایران 16:28
۳۱فروردین۱۳۵۱ شهادت نخستین گروه از اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران 46:07
بزرگترین تهاجم موشکی رژیم آخوندی به اشرف و قرارگاههای ارتش آزادیبخش با شلیک هزار موشک در ۲۹ فروردین۱۳۸۰ 47:30
یاد واره شهیدان - حماسه فروغ اشرف ۱۹ فروردین۹۰ - قسمت سوم 23:11
یاد واره شهیدان - حماسه فروغ اشرف ۱۹ فروردین۹۰ - قسمت دوم 13:09
یاد واره شهیدان - حماسه فروغ اشرف ۱۹ فروردین ۹۰ - قسمت اول 19:19
۱۹فروردین ۹۰، پرتویی از حماسه تا به آخر ایستادن مجاهدین- قسمت دوم 25:06
۱۹فروردین ۹۰، پرتویی از حماسه تا به آخر ایستادن مجاهدین 25:02