مناسبتهای ملی

همگام با نوروز و بهار در شروع سال جدید 27:47
یلدا درمانی در تلویزیون رژیم آخوندی – قیام ایران 04:50
سالروز شهادت کریمپور شیرازی بدست جلادان شاه 18:54
09:00
پای صحبت اشرف نشانها – آمریکا – قسمت اول 29:32
04:04
آگهی قسمت سوم گواهی تاریخی مصدق - 29 مردادـ‌970529 02:01
در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ – قسمت چهاردهم ۲۱:۵۳
01:40
 چهار شنبه سوری رویارویی آشکار بین مردم و حکومت آخوندی  ۱۸:0۶
10:00
پای صحبت اشرف نشانها – آمریکا – قسمت دوم 25:24
05:14
گواهي تاريخي از نگاه و نطقهاي دكتر محمد مصدق 46:44
در مقدم بهار و نوروز ۱۳۹۸ – قسمت پانزدهم  21:46