گردهمایی بزرگ مقاومت ایران-۱۳۹۷

همبستگی سفیان عباس و صافی الیاسری حقوقدانان و نویسندگان عراقی با همایش بزرگ مقاومت ایران در پاریس 0109
21:32
قیام تا پیروزی۱تیر۱۳۹۷ 20:11
25:27
قیام تا پیورزی 30 23:37